Subvencions per al pagament del lloguer o cessió d'ús. Persones joves fins a 36 anys. Any 2022

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin fins a 36 anys, i que, a més de complir els requisits que estableix la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

Òrgan administratiu responsable: Oficina Local d'Habitatge

Qui ho pot demanar?

Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones físiques sol·licitants majors d'edat han de complir els requisits i les condicions que s'indiquen a continuació, i formular les declaracions responsables corresponents:

a) Tenir la residència legal a Catalunya.

b) Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,97 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC).

c) Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d'arrendament de l'habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d'ús de l'habitatge o habitació, objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat. El contracte d'arrendament d'habitatge ha d'estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, i ha d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la Llei esmentada. En cas de lloguer d'habitació, no s'exigeix que la formalització sigui en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre. No obstant això, en el supòsit que el lloguer d'habitació el dugui a terme l'arrendatari de l'habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l'arrendador, d'acord amb l'article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. Si en un mateix habitatge hi conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d'arrendament o cessió que sol·licitin de manera individualitzada aquesta subvenció, en podran ser beneficiàries si els seus ingressos individuals són iguals o inferiors a 2,97 vegades l'IRSC

d) No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l'habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents.

e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

f) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del preu de cessió en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim sis rebuts pagats.

g) Pagar el lloguer o preu de cessió de l'habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en què constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts que estableix el Reial decret 106/2018, de 9 de març, o el Pla estatal d'habitatge anterior, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

i) Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

- No poden percebre les subvencions:

a) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors o cedents.

b) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió o qualsevol altre membre de la unitat de convivència sigui soci o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora o cedent.

c) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió o qualsevol altre membre de la unitat de convivència sigui propietària o usufructuària d'un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge i s'ha obtingut per transmissió mortis causa.

d) Les unitats de convivència en què l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros.

S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

e) Les unitats de convivència els ingressos de les quals, abans de l'aplicació del coeficient multiplicador que estableix la base 6.1, siguin superiors a 2,97 vegades l'IRSC.

f) Els arrendataris d'habitatges que gestiona o administra l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Documentació a aportar:

a) Documents d'identitat:

a.1) Document nacional d'identitat (DNI) vigent.

a.2) Ciutadans de la Unió Europea: certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent.

a.3) Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d'identitat d'estranger (TIE) vigents.

b) Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:

b.1) Declaració de l'IRPF, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb el termini de presentació vençut en la data de presentació de la sol·licitud, de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.

Per a la determinació dels ingressos de la persona o unitat de convivència, a l'efecte de la seva valoració per a l'obtenció de la subvenció, es partirà de les quanties de la base imposable general i de l'estalvi, que regulen els articles 48 i 49 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, corresponents a les declaracions presentades per cadascun dels membres de la unitat familiar, relatives a l'últim període impositiu, amb el termini de presentació vençut, en el moment de la sol·licitud de la subvenció.

b.2) En cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaració de l'IRPF, han d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació o certificat de renda garantida de ciutadania o ingrés mínim vital.

c) Llibre de família, si escau.

d) El contracte de lloguer o de cessió d'ús a nom de la persona sol·licitant. El contracte de lloguer d'habitatge ha d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, i la Llei 13/1996, de 29 de juliol,

del registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, el Reglament que la desplega i altres disposicions concordants.

En el supòsit que el lloguer d'habitació el dugui a terme l'arrendatari de l'habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l'arrendador, d'acord amb l'article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

d.1) En el cas que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular contractual o estigui inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.

d.2) En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer de l'habitatge.

e) Per acreditar la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar un mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

f) Els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. En els casos d'habitatges gestionats per empreses públiques locals i per entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden presentar, en substitució dels rebuts de lloguer pagats, un certificat en què constin el nom i cognoms dels sol·licitants, el NIF, les dades identificatives de l'habitatge i els mesos de lloguer pagats.

g) Declaració responsable de complir els requisits que estableixen aquestes bases reguladores i de no concórrer en cap dels motius d'exclusió que estableix la base 4.2.

h) Imprès normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte en què s'ha d'ingressar la subvenció.

i) Document acreditatiu de ser jove extutelat/ada.

j) Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder acollir-se al Pla de protecció internacional a Catalunya, aprovat per l'Acord del Govern de 28 de gener de 2014.

k) Títol de família nombrosa.

l) Títol de família monoparental.

m) Declaració responsable relativa a no haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats amb la mateixa finalitat.

n) Certificat o volant de convivència i/o certificat de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.

o) Acreditació del departament competent en matèria d'afers socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.

p) Certificat de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Les persones sol·licitants que s'oposin que l'òrgan gestor pugui fer les consultes que detalla la base reguladora 7.4 hauran d'aportar la documentació que consta detallada en el punt 8.1 lletra a.1), a.3), b.1), b.2), k), l), n) o) i p).

L'Agència esmentada pot sol·licitar, directament o mitjançant de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, documentació complementària per ampliar-ne el coneixement sobre la sol·licitud presentada.

On s'ha d'adreçar el ciutadà per fer la gestió?

La sol·licitud es presenta mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant. S'ha d'adreçar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha d'anar acompanyada de la documentació que es detalla a la base 8 i es pot presentar:

a) Electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer

b) A les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o a les oficines locals d'habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l'Agència. En el supòsit que no s'hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d'habitatge en un àmbit territorial determinat, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l'Agència esmentada de cada demarcació.

c) A la seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges gestionats per administracions o empreses públiques.

d) A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, pels mitjans que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s'indiquen al web habitatge.gencat.cat https://habitatge.gencat.cat/ca/inici/ i a l'Oficina Virtual de Tràmits http://tramits.gencat.cat

Quan es dóna resposta?

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions de concessió de subvencions és de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Sentit del silenci administratiu? Negatiu

Documentació necessària?

Quan es pot demanar?

S'inicia el dia 28 de setembre i finalitzarà el dia 7 d'octubre. Totes les sol·licituds presentades fora d'aquest termini seran denegades.


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-10-2022 08:04