Comunicació prèvia d'obres menors

Mitjançant la “comunicació prèvia d'obres menors” l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’unes obres i acompanya la documentació necessària. L’interessat assumeix sota la seva responsabilitat que compleix tots els requisits legals exigibles per a l’execució de l’obra i que es compromet a mantenir-los durant l’execució de les obres. 

Les obres que es poden realitzar a l’ampara d’aquest tràmit són les següents:

 • La reparació d’edificis existents com:
  •  Recalçaments puntuals
  •  Reparació de cobertes i terrats que no afectin l’estructura
  •  Implantació de noves instal•lacions de serveis encastades en parets mestres
 • La modificació de l’aspecte exterior dels edificis existents com:
  •  Tancaments de balcons
  •  Creació o modificació d’obertures, balcons, tribunes o cornises
 • Instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics. Per les condicions urbanístiques que han de complir aquestes instal·lacions cal consultar l'art. 9 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, i la Modificació puntual dels articles 55 i 56 del POUM en tot allò que no resulti incompatible amb el Decret Legislatiu 1/2010.
 • Manteniment de les façanes com:
  • Arrebossat, pintat i estucat de les façanes i voladissos
  •  Reparar o substituir trenca-aigües, canals i baranes
  •  Aplacats de plantes baixes
  •  Instal·lacions o substitució de persianes, reixes, baranes i similars
 • La modificació de l’aspecte interior dels edificis com:
  •  - Condicionament de locals en brut amb creació d’instal•lacions
  •  - Reformes interiors, que comportin la variació de les estances construïdes, les instal•lacions o els servies comuns
 • Les construccions de nova planta que no necessitin projecte tècnic com per exemple, tancament de finques.
 • Canvi d’ús d’edificis i instal•lacions (excepte a ús residencial).
 • Col•locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública
 • Enderroc d’edificacions fins a 50 m2.
 • Formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
 • Actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.

On es pot trobar més informació:

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme
 • Decret 64/20014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Normativa del Text Refòs del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
 • Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics
 • Ordenances fiscals
 • Modificació puntual dels articles 55 i 56 de la Normativa Urbanística del POUM i de la delimitació de les subzones dels nucli antic  (POUM)

Preguntes més freqüents:

 • Un cop presentada la comunicació  i pagada l'autoliquidació es pot iniciar l'obra? Sí.
 • Quin termini hi ha per acabar les obres?  Dos mesos, comptadors des del dia següent a la presentació de la comunicació. Si les obres no es poden acabar dins d'aquest termini, es pot demanar pròrroga de la llicència concedida, sempre que es sol•liciti abans de l'acabament del termini.

Qui el pot demanar?

Promotor, propietari de la finca o llogater.

Quan es dóna resposta?

No hi ha resposta.

Quina documentació es lliura? La instància de comunicació prèvia i el pagament de la liquidació corresponent habilita per començar les obres. Aquesta documentació haurà d'estar en el lloc de les obres per tal de poder ser revisada pels serveis d'inspecció.

Documentació necessària?

 Pressupost de l'obra

 Comunicació prèvia d'obres menors

 Plànol de situació o emplaçament

 Plànol de les obres

 Memòria descriptiva de les obres

Quan es pot demanar?

Sempre


Canals de tramitació

PresencialmentDepartament d'UrbanismeCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari el model de comunicació prèvia d'obres menors signat i la resta de documentació que s'indica en l'apartat de documentació necessària.

Preu

Ordenança fiscal número 4: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Ordenança fiscal número 7: taxes per serveis generals

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-08-2023 13:59