Llicència d'obres majors

Demanar autorització per l'execució d'obres de nova planta.

Òrgan administratiu responsable: Junta de Govern Local

 

 • La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
 • Enderroc d’edificacions de superfície superior a 50 m2.
 • Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys 
 • El canvi dels edificis a un ús residencial.
 • L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
 • L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
 • L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 • La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
 • Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.

On es pot trobar més informació

 • Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  Modificat pel Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme
 • Decret 64/20014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Normativa del Text Refòs del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
 • Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics
 • Ordenances fiscals

Preguntes més freqüents

 • Un cop presentada la sol•licitud i pagada l'autoliquidació es pot iniciar l'obra? No, les obres només es poden iniciar quan s'hagi concedit la llicència per l'òrgan competent. 
 • Quin termini hi ha per acabar les obres? Un any per iniciar-les i tres anys per acabar-les. Ambdós terminis seran comptadors des de la data de notificació de la llicència. El titular de la llicència té l'obligació de comunicar l'inici i l'acabament de les obres. (model annex) si les obres no es poden acabar dins d'aquests terminis, es pot demanar pròrroga de la llicència concedida, sempre que es presenti abans de l'acabament del termini. 

Qui el pot demanar?

Promotor, propietari de la finca o llogater.

Quan es dóna resposta?

Dos mesos com a màxim

Sentit del silenci administratiu? Positiu

Quina documentació es lliura? Títol de la llicència i placa d'obres

Documentació necessària?

 Llicència obres majors

 Nomenament contratista

 2 projectes tècnics, visats pel Col.legi Oficial i signats pel propietari i arquitecte

 Nomenament del tècnic director de les obres (arquitecte o enginyer)

 Nomenament del tècnic director de l'execució de les obres (arquitecte tècnic)

 Fotocòpia de la declaració censal cursada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària o la declaració específica de l'IAE junt amb l'últim rebut del pagament (segons estiguin o no exempts d'aquest impost) del contractista que efectuïels treba

 Fitxa d'estadística d'edificació i habitatge

 Manifestació del contratista que porti a terme les obres.

 Estudi de seguretat i salut

 Programa de control de qualitat

 Document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut e

Quan es pot demanar?

Sempre


Canals de tramitació

PresencialmentDepartament d'UrbanismeCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari el model de sol·licitud de llicència d'obres majors signat i la resta de documentació que s'indica en l'apartat de documentació necessària.

Preu

Ordenança fiscal número 4: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Ordenança fiscal número 7: taxes per serveis generals

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:21