Llicència d'obres menors per la instal·lació de grua

Demanar autorització per la instal·lació de grues

Òrgan administratiu responsable: Alcaldia

On es pot trobar més informació:

  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
  • Normativa del planejament general
  • Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics
  • Ordenances fiscals 

Preguntes més freqüents:

  • Un cop presentada la sol·licitud i pagada l'autoliquidació es pot iniciar la instal·lació? No, la instal·lació de la grua només es pot iniciar quan s'hagi concedit la llicència corresponent.

Qui el pot demanar?

Promotor, propietari de la finca

Quan es dóna resposta?

Un mes com a màxim

Sentit del silenci administratiu? Positiu

Quina documentació es lliura? Títol de la llicència

Documentació necessària?

 Llicència instal·lació de grues

 Projecte tècnic visat i signat pel propietari i tècnic redactor

 Asum de tècnic competent, acreditatiu de què assumeix el control del correcte funcionament i la seguretat de la grua mentre aquesta romangui a l'obra (muntatge, funcionament i desmuntatge de la grua)

 Certificat segellat per l'Entitat d'Inspecció i Control que acrediti que la grua desmuntada ha pssat favorablement la corresponent inspecció i es troba en condicions de ser muntada a l'emplaçament de la sol·licitud de la llicència.

 Pòlissa d'assegurança amb cobertura de responsabilitat civil que pugui produir el funcionament de la grua i la seva permanència a l'obra, d'import mínim 300.000€

Quan es pot demanar?

Sempre


Canals de tramitació

PresencialmentDepartament d'UrbanismeCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari el model de sol·licitud i la resta de documentació que s'indica en l'apartat de documentació necessària.

Preu

Ordenança fiscal número 15: taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:28