Sol·licitud de devolució de fiances dipositades per llicències d'obres majors o menors

Sol·licitar a l'administració el retorn de les garanties dipositades en concepte de gestió de runes, urbanització simultània a l'edificació o obres en la via pública.

Òrgan administratiu responsable: Alcaldia

On es pot trobar més informació: 

  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
  • Normativa del planejament general 
  • Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics 
  • Ordenances fiscals

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica que va presentar la garantia

Quan es dóna resposta?

Un mes com a màxim

Sentit del silenci administratiu? Positiu

Quina documentació es lliura? Notificació de l'acord de devolució de la fiança dipositada

Documentació necessària?

Quan es pot demanar?

Sempre


Canals de tramitació

PresencialmentDepartament d'UrbanismeCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari el model de sol·licitud i la resta de documentació que s'indica en l'apartat de documentació necessària.

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:43