L'Ajuntament celebrarà un ple telemàtic aquest dijous

Última revisió 04-05-2020 15:19
04/05/2020

L'Ajuntament de Malgrat de Mar celebra aquest dijous 7 de maig a partir de les 17 h el ple ordinari corresponent al mes de maig. Serà el primer ple telemàtic del consistori. La sessió es podrà seguir en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament de Malgrat de Mar i a través d'Ona Malgrat  al 107.4FM.

 

 

L'ordre del dia serà la següent:

1. Establiment del règim de sessions plenàries amb caràcter íntegrament telemàtic mentre es mantingui la situació d’estat d’alarma fixada pel reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19, o altres situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques.

2. Aprovació de les actes de les sessions celebrades el 20 de febrer de 2020 (ordinària) i  26 de febrer de 2020 (extraordinària urgent).

3. Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori.

4. Bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per la llicència d’obres majors per a l’ampliació i reforma del CAP de Malgrat de Mar.

5. Dació de compte del Decret d’Alcaldia 2020/733, de data 24 de març de 2020, que manifesta el suport i l’adhesió de l’ajuntament de Malgrat de Mar al “Manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus”.

6Adhesió de l’Ajuntament de Malgrat de Mar al decàleg per a la recuperació socioeconòmica del municipis de Catalunya, que presenta 55 mesures que caminen en la línia de reactivar socialment i econòmicament els nostres municipis després de la pandèmia de la COVID-19

7. Dació de compte de l’Informe morositat del 1r trimestre 2020.

8. Dació de compte dels informes d’intervenció amb objeccions formulats durant l’exercici 2019.

9. Modificació pressupostària 3/2020, mitjançant concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

10. Ratificació del decret de l’alcaldia 705/2020 per comparèixer i oposar-se en defensa de la corporació en el recurs ordinari 65/2020, interposat per ROGASA SAU, contra l’acord plenari, de data 16 de desembre de 2019.

11.-Dació de compte de l’aprovació Pla Estratègic de Subvencions, aprovat per decret de l’alcaldia 756/2020.

12.- Aprovació inicial de les Bases Generals de Subvencions 2020

13.- Aprovació inicial de les Bases específiques de subvencions en l’àmbit de l’Àrea de Serveis Personals, 2020: Acció Social, Esports, Educació, Cultura i Salut Comunitària.

14.- Aprovació inicial de les Bases específiques de subvencions de l’Àrea de Qualitat de Vida, 2020: a) per al pagament de l’IBI als propietaris d’habitatges llogats a través de la borsa de mediació social i b) per a arranjaments dels habitatges adscrits a la borsa de lloguer social.

15.- Aprovació inicial de les Bases específiques per a l’atorgament d’ajuts a persones amb escassa capacitat econòmica per a l’exercici 2020.

16. Convalidació de la resolució mitjançant la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió de crèdit extraordinari (ajuts urgents extraordinaris COVID 19).

17. Ratificació del decret de l’alcaldia 923/2020 aprovant les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts urgents extraordinaris per garantir ingressos suficients per a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19.

18. Moció del GPM ERC per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del mon local.

19. Moció del GPM ERC per garantir el dret a l’empadronament

20.  Dació de compte dels decrets de l’alcaldia 390 a 900/2020.

21. Precs i preguntes

 

Sala de plens
Sala de plens