Sol·licitud de les subvencions pel sector del comerç local per l'exercici 2020 de l'Ajuntament de Malgrat de Mar

La finalitat d'aquestes bases és donar suport al conjunt del teixit comercial i de serveis existent a Malgrat de Mar per tal de fer front a la situació excepcional actual, mitjançant l'atorgament de subvencions.

Òrgan administratiu responsable: Desenvolupament Econòmic i Promoció del Municipi

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions, dins els límits establerts en el pressupost municipal, per tal de contrarestar els efectes econòmics negatius que la implementació de l’estat d’alarma per part del Govern Central, a través del Reial Decret 463/2020 de 14 de març per tal de gestionar la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i les diferents ordres i disposicions que el regulen, ha tingut sobre aquelles activitats comercials i de serveis de Malgrat de Mar que s’han vist obligades a suspendre la seva activitat econòmica habitual.

Qui ho pot demanar?

 1. Poden ser sol·licitants i beneficiaris de la subvenció les persones físiques i/o jurídiques, que hagin iniciat la seva activitat econòmica al municipi abans del 14 de març de 2020, i que tinguin el centre de treball a Malgrat de Mar.
 2. Haver-se donat d'alta al registre d'activitats municipal amb anterioritat a l'obertura comercial del negoci i tenir els permisos pertinents o haver iniciat els tràmits per tal d'obtenir-los per a l'exercici de l'activitat, ja es tracti d'una declaració responsable, comunicació prèvia o d'una llicència.
 3. Cal que el negoci es mantingui obert fins a 3 mesos després de la data de sol·licitud de subvenció.
 4. Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar, l'Agencia Estatal d'Administració Tributària, la Tresoreria de la Seguretat Social.
 5. No rebre altres subvencions o ajuts que financin la mateixa actuació.
 6. No tenir més de 5 treballadors en còmput total. (El còmput total es calcularà sumant el total de jornades dels diferents empleats de l’empresa. Les jornades parcials seran acumulatives en els seus percentatges, és a dir, dues mitges jornades equivaldran a un treballador a temps complet.)
 7. Tenir un negoci en funcionament i que hagi vist afectada la seva activitat econòmica pel tancament obligatori, a causa del Reial Decret 463/2020 de 14 de març per tal de gestionar la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i les diferents ordres i disposicions que el regulen; o que aquest hagi vist afectada la seva facturació en més del 50% durant els mesos d’abril i maig de 2020, per culpa de l’estat d’emergència sanitària.
 8. No haver estat beneficiari de la subvenció al comerç i restauració atorgada per aquest ajuntament durant l’exercici 2019.

Com a aclariment, s’indiquen a continuació les activitats no incloses dins del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, que podrien sol·licitar el present ajut, només en cas de reducció de la seva facturació en més del 50%, entre l’inici de l’estat d’alarma i el 31 de maig de 2020:

 • Els establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l'exercici professional de l'activitat de perruqueria a domicili sense perjudici de modificar aquesta relació en funció del que es preveu en el Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la resta de normes dictades a l'empara d'aquesta situació.

Queden expressament excloses d’aquest subvenció:

 • Les empreses amb més de 5 empleats en còmput total
 • Les entitats sense ànim de lucre que poguessin tenir activitat econòmica.

És indispensable també desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i la igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o les empreses.

Termini de resolució

L’import de la subvenció s’abonarà un cop aprovat l’atorgament definitiu, mitjançant transferència al compte bancari de la persona beneficiaria.

El pagament de la subvenció estarà condicionat a que el beneficiari es trobi al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social.

El pagament es realitzarà en un termini de 15 dies un cop aprovada la subvenció per part de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. El departament d’Activitats emetrà informe preceptiu conforme l’activitat en qüestió resta activa passats 3 mesos després de la sol·licitud de la present subvenció. En cas que l’activitat no segueixi en funcionament, es reclamarà la devolució de l’import subvencionat.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà la persona sol·licitant perquè l’esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que de no fer-ho se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud prèvia resolució dictada a l’efecte.

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

Quan es dóna resposta?

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà la persona sol·licitant perquè l'esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb l'advertiment que de no fer-ho se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud prèvia resolució dictada a l'efecte.

Documentació necessària?

 Model de sol·licitud normalitzat en el qual hi haurà de constar el nom de la persona peticionària, adreça, telèfon i DNI. Així mateix, haurà d'indicar una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions respecte la subvenció.

 Documentació acreditativa de la persona sol·licitant: NIF o NIE.

 Targeta d'identificació fiscal i escriptures en el cas de socis d'una societat civil o mercantil.

 Document de tercers, signat per la persona sol·licitant i conformat per l'entitat bancària.

 Contracte de lloguer del local comercial o escriptures de propietat a nom del titular de l'activitat, si s'escau.

 Declaració responsable de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur.

 Despeses i pagaments associats als conceptes subvencionables acreditats per una entitat financera o mitjançant el corresponent rebut, sempre a nom del titular de l'activitat. La data dels documents ha de ser posterior al 14 de març (data de declaraciï

 Documentació econòmica que justifiqui les pèrdues de més del 50% en el període des de l'1 d'abril i fins el 31 de maig de 2020, respecte el mateix període de l'exercici 2019; si s'escau. En el cas d'aquelles activitats que s'haguessin in

 Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat (en el seu defecte, l'Ajuntament comprovarà d'ofici si existeixen deutes)

Quan es pot demanar?

A partir del 06 de setembre de 2020 i fins al 30 de setembre de 2020.


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Gratuït

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-09-2020 12:02