Subvencions a persones joves amb necessitat d'ajuda pel pagament del lloguer

Subvenció econòmica, d’ajut al lloguer de l’habitatge habitual. Serà subvencionable el 40% del preu del lloguer fins a un màxim de 300 euros mensuals durant sis mesos.

Òrgan administratiu responsable: Oficina Local d'habitatge i Joventut

Qui ho pot demanar?

1. Les persones sol·licitants han d’haver nascut entre els anys 1986 i 2003 ambdós inclosos i han de tenir 18 anys mínim i 35 anys com a màxim en el moment de presentar la sol·licitud.

2. Haver estat empadronat/da com a mínim els últims tres anys immediatament anteriors a la sol·licitud i residir efectivament a Malgrat de Mar.

3. Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge on s’està empadronat.

4. El preu màxim del lloguer no podrà superar els 750 € mensuals.

5. Disposar d’un contracte de treball o qualsevol altre font d’ingressos acreditable.

6. Les persones titulars del contracte i la resta de membres de la unitat familiar han d’estar al corrent amb totes les obligacions fiscals amb l’administració.

7. Que el conjunt d’ingressos bruts dels membres de la unitat familiar no superi les quanties següents:

 

Membres de la unitat familiar

Ingressos bruts màxims (segons SMI1)

1

SMI x 1,50 x 14

19.950 €

2

SMI x 2,00 x 14

26.600 €

3

SMI x 2,50 x 14

33.250 €

4

SMI x 3,00 x 14

39.900 €

5 o més

SMI x 4,00 x 14

53.200 €

 

8. Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o ens públic, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. En cap cas la quantia subvencionada no podrà superar la quantia protegida.

9.La persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre de la unitat familiar que tingui en propietat o usdefruit un habitatge en territori espanyol, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d’algun membre de la unitat familiar. No es considera que s’és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.

Documentació a aportar

La sol·licitud, als efectes d’aquesta subvenció, haurà de presentar-se acompanyada de la documentació següent:

1.Sol·licitud (instància genèrica) que es pot obtenir a l’Oficina Local d’Habitatge o a la pàgina web de l’Ajuntament (www.ajmalgrat.cat)

2. Declaració jurada de complir amb els requisits

- Que el/la sol·licitant no ostenti la titularitat de cap ben immoble.

- Estar al corrent de totes les obligacions fiscals amb l’administració.

- Que el conjunt d’ingressos bruts dels membres de la unitat familiar no superi les quanties fixades.

3. Còpia del document identificatiu (document nacional d’identitat, targeta de residència o número d’identificació de persones estrangeres, passaport) de la persona que sol·licita la subvenció.

4. Còpia del contracte de treball del sol·licitant o còpia del document acreditatiu de cobrament de la prestació de l’atur. Justificant dels ingressos de la unitat de convivència de l’any corrent.

5. Contracte de lloguer i rebuts de l’any en curs.

6. Formulari normalitzat de dades del compte corrent on transferir la subvenció, que es pot obtenir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o a la pàgina web de l’Ajuntament (www.ajmalgrat.cat)

7. Declaració d’IRPF de la unitat familiar sobre l’exercici corresponent. En cas de no haver fet la declaració per no tenir-ne obligació, o per que la situació econòmica de la família ha tingut un canvi substancial en els darrers mesos, s’haurà d’acreditar mitjançant certificat negatiu expedit per l’Agència Tributària. En cas de no disposar de la declaració d’IRPF caldrà aportar documents acreditatius dels ingressos bruts de la unitat de convivència de l’any en curs.

Quan es dóna resposta?

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la data límit del termini de presentació de sol·licituds.
Sentit del silenci administratiu: Negatiu

Quan es pot demanar?

Del 22 de juny al 21 de juliol


Canals de tramitació

Amb cita prèviaPresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-07-2021 13:27