Comunicació prèvia d'obertura

Posar en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació. També s’utilitzarà aquest document per les modificacions introduïdes a l’activitat.

Mitjançant la "Comunicació prèvia d'obertura" l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6920/1436266.pdf) i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

Exemples d’activitats subjectes a comunicació prèvia d’obertura: activitats que es desenvolupen en establiments de comerç al detall, perruqueries i tractaments de bellesa, gimnàs, reparació d’ordinadors i electrodomèstics, activitats de fotografia, de superfície superior a 120 m2 i inferior a 500 m2.

Trobareu tota la informació detallada d'aquest tràmit aquí.

Documentació necessària?

 Sol·licitud comunicació prèvia d'obertura

 Declaració responsable en salut alimentària

 Comunicació prèvia d'obertura d'acord amb el model normalitzat.

 Projecte tècnic signat per un tècnic competent.

 Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat.

 Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l'Ajuntament).

 Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.

 Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010.

 Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d'un establiment afectat pel Real Decret Llei 19/2011.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2020 12:27