Beques de Menjador

Ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics, pel curs escolar 2019-2020

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania 

Pot presentar la documentació per a la sol•licitud algú que no sigui el pare, mare o tutor legal del nen o nena?

Si, sempre que l’imprès estigui signat pel pare, mare o tutor legal sol•licitant

Es pot presentar més d’una sol•licitud de beca?

Es presenta una única sol•licitud per unitat familiar on constaran tots el menors escolaritzats que volen accedir a l’ajut.

Què es considera unitat familiar? 

La formada pel pare, mare i/o tutors, avis (paterns i materns), germans menors de 25 anys o majors d’aquesta edat si tenen alguna discapacitat física, psíquica o sensorial que convisquin al domicili familiar, i en cas de divorci el nou cònjuge o parella de fet.

Què es l’IDALU? 

Es el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins el Registre d’alumnes (RALC) que ha creat Departament d’Ensenyament per a tots el alumnes matriculats en centres eductius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya (S’ha de demanar a l’escola on s’està matriculat)

Qui em pot informar o aclarir dubtes sobre la sol•licitud de la beca?

L’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

Qui el pot demanar?

Els alumnes que reuneixi els següents requisits:

  • Estar empadronat a Malgrat de Mar.
  • Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de la comarca del maresme en qualsevol dels cursos de segon cicle d’Educació Infantil i Primària i Secundària d’Ensenyaments Obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
  • No tenir dret al servei de menjador amb caràcter perceptiu i, per tant, gratuït.
  • Fer ús del menjador escolar.
  • No superar el llindar de renda establert a les bases de la convocatòria  del Consell Comarcal del Maresme.

Dades a consultar:

Marcar les caselles de la documentació complementària per acreditar la situació familiar que correspongui:

  • Família monoparental i/o nombrosa: Títol acreditatiu vigent. 
  • Infants en acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.(DGAIA)
  • Discapacitat de l’alumne o germans: emès per un CAD del Departament de Benestar i Família. Indicar DNI
  • Discapacitat d’altres membres de la unitat familiar. NIF/NIE

(*)  Els ingressos rebuts no cotitzen a AEAT són : Renda Garantida de Ciutadania, SOVI, RAI, LISMI, PNC (incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viduïtat i invalidesa), LAPAD(Prestacions Llei dependència), Prestació per fill a càrrec, Prestacions a favor de familiars, Pensions judicials, Treballs no declarats.

Quan es dóna resposta?

Al llarg del curs escolar 2019-2020

Quina documentació es lliura? Model de sol·licitud degudament emplenada i signada (CCM1)

Sentit del silenci administratiu? No otorgada

Documentació necessària?

 Model CCM1 emplenat i signat, amb l'autorització de consulta dels majors de 18 anys signada individualment.

 Original del DNI o NIE del sol·licitant per tal de comprovar les dades.

 Full 4 de la sol·licitud degudament emplenat si els ingressos rebuts no cotitzen a AEAT (*)

 Document acreditatiu de prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques (excepte les rebudes de l'Ajuntament de Malgrat de Mar).

 Conveni o sentència de divorci, en cas de que un dels membres ja no visqui al domicili familiar però continuïempadronat

Quan es pot demanar?

Presentació sol·licituds del 15 al 31 de maig. En cas d'usuaris nouvinguts que no haguessin realitzat la sol·licitud en el seu municipi d'origen, es pot sol·licitar al llarg del curs 2019-2020.


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Documentació a adjuntar: detallada en l'apartat de documentació necessària.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-05-2020 12:33