Ajuts urgents extraordinaris COVID-19

Ajuts urgents extraordinaris per garantir ingressos suficients per a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada pel Covid-19.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania i Regidoria d’Habitatge

Es tracta d’un ajut econòmic a fons perdut de fins a 600 euros de caràcter urgent i extraordinari per a persones soles o unitats familiars empadronades a Malgrat de Mar que visquin en règim de lloguer i que acreditin una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos com a conseqüència dels efectes del coronavirus.

PERSONES DESTINATÀRIES I REQUISITS QUE HAN DE REUNIR

 1. Persones destinatàries:

Aquest ajut està adreçat a aquelles persones i unitats familiars que hagin perdut la feina, a les que no s’hagin pogut incorporar al seu lloc de treball (treballadors i treballadores fixes-discontinus), a les afectades per un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació), aquelles a les que se’ls hagi reduït l’activitat laboral de manera forçosa a partir del dia 15 de març del 2020 degut als efectes del Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declarà l’estat d’alarma per la crisi sanitària del COVID-19 o alguna situació de caràcter anàleg que pugui ser admesa com a equivalent per l’òrgan administratiu responsable de la tramitació de l’ajut.

Les persones beneficiàries són aquelles que vivint en règim de lloguer acreditin trobar-se en situació de vulnerabilitat social sobrevinguda ocasionadaper una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos com a conseqüència dels efectes del coronavirus

 1. Requisits de la persona sol·licitant:
  1. Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el domicili habitual de la unitat familiar.
  2. Viure i estar empadronat al municipi de Malgrat de Mar.
  3. Ser major de 18 anys.
  4. Trobar-se en la situació de vulnerabilitat econòmica i social recollida en el RDL 11/2020 a rel de la crisi sanitària del COVID-19 que es recull en el següent subapartat.
  5. No disposar d’un saldo de més de 1.500 euros en tots els comptes bancaris de titularitat dels membres de la unitat familiar.
 1. Situació de vulnerabilitat sobrevinguda:

D’acord amb la definició que se’n fa al RDL 11/2020, els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 requeriran de la concurrència dels següents requisits:

 1. Que la persona sol·licitant estigui obligada a pagar rendes de lloguer malgrat trobar-se en situació d’atur, expedient de regulació temporal d’ocupació o qualsevol altra circumstància que suposi una pèrdua substancial dels seus ingressos, com ara el no reingrés de les persones amb contracte fix discontinu, sempre i quan els ingressos familiars no assoleixin en el mes anterior al de la sol·licitud:
  1. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’Indicador Público de Renda d'Efectes Múltiples mensual (en endavant IPREM).
  2. Aquest límit s’incrementarà 0.1 vegades l’IPREM per a cada fill a càrrec de la unitat familiar. L’increment aplicable per fill a càrrec serà de 0.15 vegades l’IPREM per cada fill en el cas d’unitats familiars monoparentals.
  3. Aquest límit s’incrementarà en 0.1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.
  4. En cas que algun membre de la família tingui declarada una discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia incapacitant acreditada de forma permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en el subapartat i) serà de 4 vegades l’IPREM sense perjudici dels increments acumulats per fills a càrrec.
  5. En el cas que la persona obligada a pagar la renda de lloguer sigui una persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb grau de discapacitat igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que incapacitat acreditada a la persona a la persona qui en té cura, per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en l’apartat i) serà de 5 vegades l’IPREM.
 2. Que la renda de Lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt de membres de la unitat familiar. A aquests efectes, s’entendrà per despeses i subministraments bàsics l’import dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil i les possibles contribucions a comunitats de propietaris, tots ells de l’habitatge habitual i que correspongui satisfer a l’arrendatari.

La presentació de sol·licituds es realitzarà prioritàriament de manera telemàtica mentre duri l’estat d’alarma, amb tot, aquelles persones que no disposin dels mitjans necessaris per a la tramitació telemàtica podran adreçar-se a l’OAC de l’Ajuntament amb cita prèvia. Quan es tornin a obrir els registres de l’Àrea de Serveis Socials i del Centre Cívic les sol·licituds també es podran presentar en aquests dos llocs.

Quan es dóna resposta?

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la data de presentació de sol·licituds.
Sentit del silenci administratiu : denegatori.

Documentació necessària?

 Sol·licitud

 Declaració responsable

 Contracte de lloguer de l'habitatge i darrer rebut pagat

 Saldos i moviments econòmics de tots els comptes bancaris que disposi la unitat familiar a partir de gener de 2020

 Documents acreditatius de la situació laboral sobrevinguda: últim contracte de treball, document de finalització de contracte, últimes dues nòmines, declaració responsable d'ingressos, o d'altres documents acreditatius de la situació de vulnera

 Certificat de titularitat de compte bancari o full de tercers on consti el compte corrent del sol·licitant on ingressar l'ajut

 Full de dades bancàries

Quan es pot demanar?

El termini per a la presentació s'inicia el 7 de maig i restarà obert fins a 31 d'octubre de 2020 o fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària.


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-11-2020 08:17