Prestacions econòmiques per a famílies amb infants

L'objecte d'aquestes prestacions és donar suport econòmic a les famílies en què hagi tingut lloc el naixement, adopció, tutela o acolliment d'un o més infants, per raó de l’atenció que aquestes hi dediquen i per tal de prevenir situacions de vulnerabilitat.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

De quina quantia és l’ajut?

La quantia de l’ajut és de 650 euros per naixement, adopció, tutela o acolliment. Per a les famílies que tinguin reconegut el títol de família nombrosa o monoparental vigent en el moment de presentar la sol·licitud, l’import és de 750 euros.

Qui el pot demanar?

Les famílies residents a Catalunya, que tinguin un o més infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l'1 de setembre de 2019 i el 31 d'agost de 2020, sempre que la unitat familiar no superi uns ingressos límit.

Quan es dóna resposta?

Sis mesos des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud.

Quina documentació es lliura? Imprès sol·licitud.

Sentit del silenci administratiu? Denegatori.

Documentació necessària?

 NIE de les persones sol·licitants vigents en el moment de presentar la sol·licitud, si escau.

 Llibre de família complet, on constin tots els membres de la unitat familiar.

 Certificat de residència legal d'una de les persones sol·licitants, si es tracta de persones estrangeres no comunitàries. Cal que aquest certificat acrediti la residència legal durant cinc anys d'una de les persones sol·licitants. El certificat d

 Certificat/s de residència del/s període/s anterior/s al 2006 que siguin necessaris per acreditar el total de cinc anys d'empadronament a Catalunya.

 Conveni regulador de la guarda i custòdia dels fills o document que acrediti la custòdia de l'infant en cas de separació, divorci o nul·litat matrimonial.

 Declaracions responsables incloses en el formulari de sol·licitud.

 Sol·licitud

Quan es pot demanar?

Les sol·licituds d'ajut per als naixements, adopcions, tuteles o acolliments que hagin tingut lloc entre l'1 de setembre de 2019 i el 31 d'agost del 2020 s'han de presentar dins dels 30 dies naturals següents a la data del naixements, adopció, tutela o acolliment.


Canals de tramitació

PresencialmentServeis a la PersonaCan Feliciano, s/n08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari.
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idServei=FAM017SOLC

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2020 12:16