Lliurament i recuperació d'objectes perduts

L'Oficina de Troballes, adscrita al servei de Policia Municipal, s'encarrega de la gestió dels objectes perduts i trobats en el terme municipal de Malgrat de Mar, així com d'aquelles altres troballes que arriben a l'Ajuntament de Malgrat de Mar de ciutadans/ciutadanes residents al nostre municipi.

Òrgan administratiu responsable: Policia Local

Per a consultes específiques sobre troballes, les persones interessades, poden presentar-se personalment a les dependències de la Policia Local de Malgrat de Mar o bé, enviar la seva consulta a l'adreça de correu electrònic policialocal@ajmalgrat.cat.

En cas de troballes identificades, s'avisarà i es posarà l'objecte a disposició de la persona propietària o de l'entitat o administració competent.

En cas de troballes de propietat desconeguda o no reclamades per la persona titular, després de les recerques i gestions policials, es dipositaran durant el termini legalment establert en el dipòsit d'objectes perduts/trobats i es donarà publicitat a l'edicte.

Què cal fer quan ens trobem diners o algun objecte al carrer

S’ha de comparèixer personalment a la Policia local amb els diners o l’objecte/s trobat/s.

  • Signar l’acta de recepció / lliurament d’objectes.
  • Perquè el trobador de bona fe pugui exercir, en la forma i termini legalment establert, el seu dret a reclamar l'objecte trobat, se li lliurarà còpia de l’acta de recepció de l’objecte on es farà constar les seves dades personals, la descripció i característiques de l'objecte, així com la data i lloc de localització i lliurament.

Com poden recuperar l’objecte lliurat no reclamat pel legítim propietari:

Quan els propietaris siguin desconeguts i hagi transcorregut el termini de 6 mesos d’informació pública al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, la troballa podrà ser lliurada a qui l’ha trobat, si així ho sol•licita, presentant una instància al registre d’entrada de l’Ajuntament.

Un cop transcorregut el termini de 30 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la fi del termini de custòdia, sense que s'hagi reclamat l'objecte o els diners perduts i sense que la persona trobadora n'hagi reclamat la devolució, passarà a ser de titularitat municipal i se li donarà la destinació que correspongui.

Com poden recuperar l’objecte els legítims propietaris:

Qualsevol persona que cregui que és el legítim propietari d’una troballla i que prèviament hagi denunciat una pèrdua, podrà comparèixer personalment a la Policia local a fi d’esbrinar si tenim l’objecte que ha perdut i poder-lo recuperar. 

Per això, serà necessari:

  • El seu DNI
  • La denúncia corresponent
  • La factura, contracte o qualsevol document que demostri la titularitat de l’objecte.

Claus:

El legítim propietari haurà de demostrar que són seves per mitjà d’una còpia, o obrint el vehicle corresponent. 

Telèfon mòbil:

El legítim propietari haurà de demostrar que l’aparell és seu amb el codi PIN/FACTURA.

Horari i persona de contacte per recollir els objectes perduts: 

  • Persona de contacte: demanar cita amb el Cap d’OAC, el Caporal 1035.
  • Horari: de dilluns a divendres, excepte festius.

Lliurament de l'objecte:

A la Policia Local, Alexander Fleming, 31.

Recuperació de l'objecte:

  • Si és el legítim propietari, a la Policia local, Alexander Fleming, 31
  • Presentant instància al registre d’entrada de l’Ajuntament. Cliqueu AQUÍ per descarregar-la.

Qui el pot demanar?

Tothom que hagi trobat o perdut objectes.

Quan es dóna resposta?

El termini màxim per a resoldre la sol·licitud de recuperació de l'objecte és de 3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, actuarà el silenci administratiu l'efecte del qual serà negatiu.

Documentació necessària?

 Sol·licitud genèrica

 Acta de recepció / lliurament que va signar en el moment que va dipositar la troballa a la Policia localCanals de tramitació

Cal demanar cita prèviaPresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)Policia LocalCarrer Dr. Alexander Fleming, 3108380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 11:30