Ofertes de treball

Bases generals

2022. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2022

Bases comunes reguladores de les convocatòries dels procediments de selecció dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat de 2022.

2021. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2021

Bases comunes reguladores de les convocatòries dels procediments de selecció dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat de 2021.

2020. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2020

Bases comunes reguladores de les convocatòries dels procediments de selecció dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat de 2020.

2019. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2019

Bases comunes reguladores de les convocatòries de procediment de selecció i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2019 i que integra les bases de selecció de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada

Torn lliure

En tràmit

2023. QUATRE PLACES ADMINISTRATIU/VA

Provisió de quatre places d'administratiu/va, mitjançant el procediment de concurs oposició i torn lliure.

Termini per a la presentació d'instàncies del 20.04.2023 a 09.05.2023

 

2023. DUES PLACES AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Provisió de dues places d'auxiliar administratiu/va, mitjançant el procediment de concurs oposició i torn lliure.

Termini per a la presentació d'instàncies del 20.04.2023 a 09.05.2023

2023. PLAÇA TÈCNIC/A MITJÀ/NA ENGINYERIA

Provisió d'una plaça de tècnic/a mig en Enginyeria, mitjançant el procediment de concurs oposició i torn lliure.

Termini per a la presentació d'instàncies del 20.04.2023 a 09.05.2023

2023. DUES PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL

Provisió de dues places d'agent de la Policia Local, mitjançant el procediment d'oposició i torn lliure.

2022. TÈCNIC/A MIG ENGINYERIA

Provisió via estabilització del treball temporal, mitjançant concurs i torn lliure, d’una plaça de Tècnic/a mig Enginyeria.

Termini per a la presentació d'instàncies del 17.12.2022 a 13.01.2023

Finalitzades

2022. AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Provisió via estabilització del treball temporal, mitjançant concurs i torn lliure, d’una plaça d’auxiliar de Biblioteca.

Termini per a la presentació d'instàncies del 21.12.2022 a 09.01.2023

2022. SUBALTERN/A OAC

Provisió via estabilització del treball temporal, mitjançant concurs i torn lliure, d’una plaça de subaltern/a OAC.

Termini per a la presentació d'instàncies del 21.12.2022 a 09.01.2023

2022. CONSERGE

Provisió via estabilització del treball temporal, mitjançant concurs i torn lliure, d’una plaça de conserge.

Termini per a la presentació d'instàncies del 21.12.2022 a 09.01.2023

2022. ESPECIALISTA ESTRUCTURES LÚDIQUES

Provisió via estabilització del treball temporal, mitjançant concurs i torn lliure, d’una plaça d’Especialista estructures lúdiques.

Termini per a la presentació d'instàncies del 21.12.2022 a 09.01.2023

2022. AUXILIAR D'INFORMACIÓ I TURISME

Provisió definitiva d'un lloc de treball d'Auxiliar d'Informació i Turisme, grup C2, de caràcter fixe-discontinu.

Desistiment / Desertes

Torn Promoció Interna

En tràmit

2023. ADMINISTRATIU/VA

Provisió d'una plaça d'administratiu/va, mitjançant concurs oposició pel sistema de promoció interna.

Finalitzades

2022. CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL

Concurs-Oposició, torn promoció interna, d'una plaça de caporal de la Policia Local de Malgrat de Mar, Grup C2, vacant a la plantilla de personal funcionari d'aquest ajuntament.

2019. TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ

Provisió de lloc de treball de Tècnic/a d'Educació per concurs-oposició i torn promoció interna.

2019. TÈCNIC/A DE COMPRES

Provisió de lloc de treball de Tècnic/a de Compres per concurs-oposició i torn promoció interna.

2019. TÈCNIC/A DE SERVEIS GENERALS

Provisió de lloc de treball de Tècnic/a de Serveis Generals per concurs-oposició i torn promoció interna.

2019. OFICIAL ESPAIS VERDS

Provisió de dos llocs de treball d’Oficial Espais Verds, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

2019. OFICIAL 1A ESPAIS VERDS

Provisió de dos llocs de treball d’Oficial 1a Espais Verds, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

2019. OFICIAL 1A ENLLUMENAT

Provisió d’un lloc de treball d’Oficial 1a Enllumenat, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica.

2019. OFICIAL VIA PÚBLICA

Provisió de tres llocs de treball d’Oficial Via Pública, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

2019. OFICIAL 1A VIA PÚBLICA

Provisió de dos llocs de treball d’Oficial 1a Via Pública, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

Desistiment / Desertes

Seleccions de caràcter temporal

Finalitzades

2023. ADMINISTRATIU/VA TEMPORAL DINTRE DE PLANS D'OCUPACIÓ DIBA 2023

Bases per a la provisió d'una plaça d'administratiu/va, temporal dins els Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona.

Presentació sol·licituds del 29 de maig al 9 de juny de 2023.

2023. TÈCNIC/A AUXILIAR EN INSERCIÓ LABORAL DINTRE DE PLANS D'OCUPACIÓ DIBA 2023

Bases per a la provisió d'una plaça d'un/a Tècnic/a auxiliar en Inserció Laboral, temporal dins els Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona.

Presentació sol·licituds del 29 de maig al 9 de juny de 2023.

2021. BORSA TEMPORAL DE TREBALLADORS/ES I EDUCADORS/ES

Borsa temporal de Treballadors/es i Educadors/es Socials. Caducitat 17.02.2025.

2021. TÈCNICA AUXILIAR EN INSERCIÓ LABORAL, TREBALL ALS BARRIS 2020

Selecció d'una tècnica auxiliar en inserció laboral, treballs als barris 2020

2020. DINAMITZADOR/A COMUNITÀRIA

Procés de selecció de Dinamitzadora comunitària, dins del Projecte Treball als barris 2020

2020. TÈCNIC/A EN INSERCIÓ LABORAL

Selecció d'un/a Tècnic/a en Inserció Laboral dintre del programa de la Diputació de Barcelona Reforç extraordinari dels serveis locals d'ocupació, 3 mesos 20 hores setmanals.

2020. BRIGADA JOVE

Bases específiques reguladores del procés de selecció de set joves de 16 a 22 anys per a treballar a la Brigada Jove 2020 de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. 

Provisió de llocs

En tràmit

2022. TÈCNIC/A SUPERIOR EN ARQUITECTURA

Cobertura en comissió de serveis i posterior provisió de lloc de treball de Tècnic/a superior en Arquitectura, A1 22 i posterior provisió definitiva per concurs de mèrits.

Desistiment / Desertes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-02-2021 12:35