Seguretat viària

El text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat viària , aprovat pel reial Decret legislatiu 339/90, de 2 de març, determina, entre altres funcions, que correspon a la Policia Local la coordinació de l'assistència sanitària, la protecció i l'auxili en les vies urbanes.

La cobertura dels accidents de trànsit i la seva resolució efectiva, pot implicar la intervenció de diferents unitats d'aquest cos, així com la col·laboració d'operadors externs al mateix. D'altra banda és necessari que aquestes intervencions d'extrema urgència es trobin regulades per unes pautes d'actuació definides que permetin el millor aprofitament dels recursos existents.

Tot això, en el seu conjunt, confereix a la intervenció en l'accident de trànsit una complexitat determinada que fa necessari l'establiment d'uns procediments de treball per tal d'aconseguir la màxima eficiència i eficàcia possible.

MAPES D’ACCIDENTS

La Policia Local de Malgrat de Mar confecciona mapes d'accidents de caràcter mensual.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-09-2019 08:30