Notificacions electròniques

 

La notificació electrònica és aquella que es practica per mitjans electrònics sempre que la persona interessada hagi expressat el seu consentiment per a qualsevol dels procediments administratius tramitats en l’Ajuntament. Les persones interessades poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits, o bé per a un o diversos tràmits.

És indispensable disposar d’una adreça electrònica per tal de poder ser notificat per mitjans electrònics i ha de complir els requisits legalment previstos.

Els sistema de notificacions emprat per l’Ajuntament de Malgrat de Mar és l’e-NOTUM. Un cop la notificació es troba a dins el sistema, s’envia un correu electrònic a l’adreça electrònica de la persona interessada en el que se l’avisa de la data i hora en que la notificació està disponible a l’e-NOTUM.

L'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, etc) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. Per poder-hi accedir és imprescindible que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, idCAT Mòbil, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per empreses. Els certificats electrònics de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) també.

Accés a les notificacions electròniques per part de ciutadans i empreses

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-03-2024 13:09