Registre d'Activitats de Tractament (RAT)


  L’Ajuntament de MALGRAT DE MAR ha elaborat aquest registre d’activitats de tractament en compliment de l’article 30.1 del Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

  La creació i el manteniment d’aquest registre d’activitats de tractament serveix per demostrar la conformitat amb l’RGPD i proporciona les evidències per acreditar-ne el compliment, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva establert en l’article 5.2 de l’RGPD.

  D’acord amb la normativa de règim local, l’Ajuntament presta serveis públics vinculats amb les diferents competències o funcions pròpies. Qualsevol de les activitats en què hi constin dades de caràcter personal implica un tractament de dades que es pot realitzar de forma no automatitzada o automatitzada, parcial o totalment. Per tant, aquest registre d’activitats de tractament recull la informació relativa als tractaments que són responsabilitat de l’Ajuntament.

  Control de versions

  Acte d’aprovació i data

  Versió vigent

  Núm. de tractaments identificats

  Versió inicial

  Decret d’Alcaldia 806, de 8 d’abril de 2020

   A partir del 8 d’abril de 2020

  16

  Modificació Decret d'Alcaldia 76, de 8 de gener de 2021 A partir del 8 de gener de 2021

  16

  Modificació Decret d’Alcaldia 2512, de 18 de juliol de 2023 A partir del 18 de juliol de 2023

  16

  Modificació Decret d'Alcaldia 3702, de 9 de novembre de 2023 A partir del 9 de novembre de 2023 17

   

  Identificació del responsable

  Responsable

  Adreça

  Telèfon

  Correu electrònic

  Ajuntament de Malgrat de Mar

  C/ Carme 30 08380 Malgrat de Mar

  937653300

  correu@ajmalgrat.cat

   

  Identificació del delegat de protecció de dades (DPD)

  Delegat

  Adreça

  Telèfon

  Correu electrònic

  Diputació de Barcelona

  DSTSC-SAMSE. Recinte Mundet-Migjorn. Bloc B (2a planta). Pg. de la Vall d’Hebron, 171  08035 Barcelona

  934 726 500

  dpd.ajmalgrat@diba.cat

   

   

  Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-11-2023 12:03