Reconeixement o revisió del grau de dependència

La Dependència és l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, els cal l'atenció d'una o altres persones. Aquestes persones també necessiten ajudes importants per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o, com en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

Les activitats bàsiques de la vida diària són aquelles que permeten a la persona desenvolupar-se amb un mínim d'autonomia i independència, com ara la cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat essencial, reconèixer persones i objectes, orientar-se, entendre i executar ordres o tasques senzilles.

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

Procediment de reconeixement de la situació de dependència:

  • Sol·licitud: les sol·licituds de reconeixement de la dependència es deriven als Serveis de valoració de la dependència (SEVAD), des d’on es realitzarà la valoració per determinar el grau de dependència.
  • Valoració: per tal d’iniciar la valoració, un professional d'aquest servei es posarà en contacte telefònic amb la persona sol·licitant per acordar un dia i hora per realitzar una visita al domicili o al centre en què resideix 
  • Resolució de reconeixement de la situació de dependència: amb la valoració realitzada s’emet la resolució en què es determina el grau de dependència i els serveis o les prestacions econòmiques que corresponen a la persona sol·licitant.
  • Programa individual d’atenció (PIA): a partir d’aquesta resolució de reconeixement de la situació de dependència, els serveis socials elaboraran el PIA, juntament amb la persona sol·licitant (es concertarà una entrevista), on s’estableix els serveis i/o prestacions a rebre més adequades a la seva situació. 
  • Informació i orientació: les persones sol·licitants poden obtenir informació i orientació sobre qualsevol qüestió relacionada amb les situacions de dependència a les oficines dels serveis socials bàsics dels ajuntaments o dels consells comarcals i a les àrees bàsiques de salut (centres d'atenció primària). Les persones ingressades en un centre es poden adreçar a la direcció o al servei de treball social del mateix centre. Per telèfon, es pot obtenir informació de l'estat del tràmit de l'expedient trucant al 012.

Qui el pot demanar?

Son titulars dels drets establerts a la Llei, els ciutadans i les ciutadanes espanyols que compleixin els requisits següents:

  • Trobar-se en una situació de dependència en alguns dels graus establerts.
  • Residir al territori espanyol i haver-ho fet com a mínim durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període de residència s’exigeix a qui en té la guarda i custòdia.

Si ja es té atorgat un grau de dependència, es pot demanar una revisió del mateix en cas d’empitjorament o noves malalties.

Quan es dóna resposta?

Després de valorada la persona sol·licitant i en el termini de tres mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

Quina documentació es lliura? Sol·licitud de reconeixement o revisió del grau de dependència

Sentit del silenci adminitratiu? Negatiu

Documentació necessària?

 NIE de la persona sol·licitant, que ha d'estar vigent (els menors de 18 anys també tenen l'obligació de presentar el NIE). (2)

 Acreditació de la representació legal per la qual s'actua.

 Resolució judicial, en cas d'incapacitació i acta d'acceptació de tutela que ho acrediti.

 Certificat històric d'empadronament que justifiqui 5 anys de residència en territori espanyol, dels quals 2 anys han de ser immediatament anteriors a la data de presentació d'aquesta sol·licitud. Si els 5 anys de residència son a Catalunya i posterio

 Informe de salut original de menys de 2 anys on constin els diagnòstics vinculats amb la dependència, segons el MODEL 1 adjunt a l'imprès de sol·licitud.

 Sol·licitud de reconeixement

 Sol·licitud de revisió

 Comunicació de modificació de dades

Quan es pot demanar?

Tot l'any


Canals de tramitació

PresencialmentServeis a la PersonaCan Feliciano, s/n08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2021 11:16