Els impostos municipals es poden fraccionar o ajornar sense pagar interessos

Última revisió 22-06-2020 13:19
22/06/2020

El ple de dijous passat va aprovar una modificació de l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos perquè el ciutadà pugui demanar el fraccionament i/o ajornament del pagament dels tributs municipals sens haver de pagar interessos de demora. 

Es va aprovar que durant el 2020 no s'exigiran interessos de demora en les sol·licituds d'ajornament i/o fraccionaments dels deutes tributaris sempre que es demani dins el període de pagament en voluntària, els terminis o fraccions siguin iguals o superariors a un mes i la liquidació total del deute es realitzi abans del 16 de desembre de 2020.