El ple per debatre i votar la moció de censura contra l'alcalde, l'1 de febrer

Última revisió 12-12-2019 23:13
19/01/2017

El ple per debatre i votar la moció de censura contra l'alcalde, Joan Mercader i Carbó, se celebrarà el proper 1 de febrer a les 12 h a la sala de plens de l'Ajuntament.

En data 18 de gener de 2017, s'ha presentat en el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament (núm. 447/2017) escrit pel qual els regidors i regidores Mª Carmen Ponsa Monge, Mireia Castellà Climent, Ramir Roger Artigas, Maria Ester Martínez Tarrés, Ricard Núñez Casanovas, Mª Neus Serra i Bosch, Jofre Serret i Ballart, Núria Casajuana Vives i Francisco Jesús Márquez Carvajal, formulen una moció de censura, contra l'alcalde-president de l'Ajuntament, senyor Joan Mercader Carbó, proposant com a candidata alternativa a la Sra. Mª Carmen Ponsa Monge.

L'esmentat escrit de moció de censura ha estat diligenciat pel Secretari d'aquesta Corporació en data 18 de gener de 2017, el qual ha verificat que la moció proposada compleix els requisits previstos en l'article 197 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General.

Per aquest motiu, us notifico que, per imperatiu legal del mencionat article 197 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, el Ple per a debatre i votar aquesta moció ha quedat automàticament convocat i es celebrarà el proper dia 1 de febrer de 2016 a les 12:00 hores, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament.

Joan Carles Nonell i Sendrós

Secretari