Obert el termini per demanar ajuts per al pagament del lloguer

Última revisió 12-12-2019 10:51
03/05/2019

L'Oficina Local d'Habitatge de Malgrat de Mar informa que el termini per sol·licitar subvencions per al pagament del lloguer és obert fins el 7 de juny. Aquests ajuts són per al lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge per a sectors de població en risc d'exclusió social. Els malgratencs i malgratenques que estiguin interessats a optar a aquests ajuts poden aconseguir tota la informació i la documentació a l'Oficina Local d'Habitatge, s

La subvenció per al pagament del lloguer és un ajut a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

Aquests ajuts estan adreçats a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

L'import de la subvenció serà del 40 per cent de l'import del lloguer anual de l'habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.


Imports màxims de lloguer mensual:

Demarcació de Barcelona: 750 euros.

Per a famílies nombroses l'import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Ingressos:

Els ingressos computables per a l'obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2017, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 415) i de la base imposable de l'estalvi (casella 435), menys el saldo net de la casella 402 (on consta ajut, si escau).

Excepcionalment, si la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència ha tingut un canvi durant l'any de convocatòria es tindran en compte els ingressos actuals de tota la UC, en aquest supòsit s'ha d'aportar declaració responsable, vida laboral i la justificació dels ingressos: nòmines, certificat empresa, atur, pensió, renda garantida,.....

A tenir en compte:

- Documentació: ha d'aportar tots els rebuts de lloguer pagats en el moment de presentar la sol.licitud, si no els aporta es podrà requerir, no pot tenir deute ni ser beneficiari de les prestacions urgents per les mensualitats que ha de justificar en el moment de presentar la sol·licitud.

- En el rebut de lloguer hi ha de constar qui paga, qui cobra, l'import del lloguer i el concepte.

- La sol·licitud, el full de transferència bancària i la declaració responsable, si escau, s'han de formalitzar correctament, han d'anar datats i signats per la persona sol·licitant, i/o l'entitat creditora.

- La documentació consultable, en principi no s'ha de requerir, si no s'han oposat a la consulta telemàtica. Si es requereix recordeu que no es pot deixar en no compleix per no aportar documentació consultable telemàticament.

- Al formulari de sol·licitud hi consta el requeriment presencial, recomanem el seu ús.

Més informació sobre els requisits: Oficina d'Habitatge (Centre Cívic, carrer del Segre, 1) o bé al web http://habitatge.gencat.cat

Obert el termini per demanar ajuts per al pagament del lloguer
Obert el termini per demanar ajuts per al pagament del lloguer