L'Ajuntament destinarà 75.000 euros a un ajut per als hotels i càmpings afectats pel coronavirus

Última revisió 20-10-2020 15:14
19/10/2020

L'Ajuntament destinarà 75.000 euros a ajudar econòmicament als establiments turístics, afectats per la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19. La quantia de la subvenció atorgada dependrà si l'establiment ha estat obert o tancat durant la temporada d'estiu. Tots els grups municipals van votar a favor de les bases que regulen aquests ajuts en el ple ordinari del mes d'octubre, celebrat dijous. La previsió és que a partir del pròxim mes de novembre es puguin sol·licitar els ajuts.

El govern municipal ha activat aquests ajuts al sector turístic per ajudar-lo a fer front a la crisi econòmica que ha generat la pandèmia sanitària de la COVID-19. El regidor de Promoció Econòmica, Ludwig Hasko, ha explicat que aquests ajuts responen a les demandes del propi sector, vehiculades a través de la comissió de treball per a la recuperació social i econòmica de Malgrat, i expressades també a les diverses reunions mantingudes en els últims mesos. El regidor ha detallat que el sector havia demanat la condonació del pagament de la taxa de recollida d'escombraries, ja que és un servei que no han utilitzat per la inactivitat que la pandèmia ha provocat. "Jurídicament no és possible, per això, hem trobat una altra via factible per ajudar el sector turístic a fer front a aquesta crisi, que és la nostra voluntat", ha subratllat Ludwig. 

 

Què diuen les bases?

Segons les bases tindran dret a sol·licitar la subvenció els titulars, a efectes de la matrícula de l’IAE, de les activitats econòmiques del sector turístic d’allotjament que estiguin donades d’alta al Registre d’Activitats Municipal, com a càmpings i hotels. 

Els requisits seran següents: 

  • Els beneficiaris no poden estar afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ni ser deutors en cap concepte de la hisenda municipal, i han d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’AEAT i la Tresoreria de la Seguretat Social. 
  • Serà requisit necessari per obtenir la subvenció que l'activitat econòmica hagi obtingut la corresponent llicència d'activitats de l'Ajuntament o hagi presentat la comunicació o declaració responsable i no tingui requeriments pendents de compliment. 
  • L’activitat haurà d’haver estat d’alta a la matrícula fiscal de l’IAE durant el termini d’estat d’alarma. 
  • El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant el model normalitzat de declaració responsable que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa quan així se sol·liciti. 
  • La quantitat de la subvenció atorgada dependrà de si l’establiment ha estat obert o tancat durant la temporada d’estiu. Els càlculs es realitzaran seguint la taula següent: 

La quantitat de la subvenció dependrà de si l’establiment ha estat obert o tancat durant la temporada d’estiu, tindran un import mínim de 500€. Els hotels i càmpings que no fan ús del servei municipal de recollida i gestió de residus, rebran l’import mínim. 

 

 

Una imatge del Passeig Marítim aquest migdia. Foto: AjMalgrat.
Una imatge del Passeig Marítim aquest migdia. Foto: AjMalgrat.