Les beques de menjador es podran demanar a partir del pròxim dilluns 9 de maig

Última revisió 09-05-2022 08:26
02/05/2022

La Regidoria d'Acció Social i Ciutadania informa que el Consell Comarcal del Maresme obrirà el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts per al menjador escolar del curs 2022-2023 del 9 al 25 de maig. Els ajuts estan adreçats a famílies amb fills o filles que cursin ensenyaments obligatoris i d'Educació Infantil. La sol·licitud es podrà fer de manera telemàtica a la web municipal o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament i a l'Àrea de Serveis a les Persones a Can Feliciano. 

 

 

La Regidoria d'Acció Social informa que el termini per poder demanar una beca per al menjador per al pròxim curs escolar s'obrirà el pròxim dilluns 9 de maig i s'allargarà fins al 25 del mateix mes. La sol·licitud emplenada i la documentació requerida es podrà presentar de manera telemàtica al registre d’entrada de l’Ajuntament o bé, de manera presencial a l'OAC de l'Ajuntament i a l'Àrea de Serveis Personals de Can Feliciano. Els requisits per poder demanar-la són els següents:

 • Estar empadronat a Malgrat de Mar.
 • No tenir dret al servei de menjador amb caràcter perceptiu i, per tant, gratuït.
 • Fer ús del menjador escolar, i que el centre ofereixi d’aquest servei.
 • No superar el llindar de renda establert a les bases de la convocatòria del Consell Comarcal del Maresme.
 • Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de la comarca del Maresme en qualsevol dels cursos de segon cicle d’Educació Infantil i Primària i Secundària d’Ensenyaments Obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria
 • Si s’està escolaritzat en un municipi de fora la comarca del Maresme, serà el Consell Comarcal al que pertanyi el municipi de l’escola qui decidirà sobre l’ajut.
 • En el cas que cap dels membres de la unitat familiar disposi de DNI o NIE només es valoraran ajuts de famílies que estiguin en seguiment de serveis socials.

 

Documentació obligatòria

 • Full de sol·licitud per a les famílies (Model CCM1) emplenat i signat pel sol·licitant
 • Fotocòpia del  DNI de tots els membres de la unitat familiar si es sol·licita la beca per primera vegada.
 • Conveni o sentència de divorci: quan un dels membres de la unitat familiar ja no convisqui en el domicili però encara hi estigui empadronat.
 • Infants en acolliment: Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA)
 •  Documentació complementària per acreditar la situació econòmica de l’any 2021:
 • Documentació acreditativa dels ingressos rebuts no contributius  (no cotitzen a Hisenda - Renda).
 • Renda Garantida
 • SOVI
 • RAI
 • LISMI
 • PNC: incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viduïtat, invalidesa
 • LAPAD: Llei dependència
 • Per fill a càrrec
 • A favor de familiars
 • Pensions per decisions judicials
 • Treballs no declarats

EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT CONSULTARÀ A HISENDA (AEAT)  per l’obtenció dels ingressos contributius de l’any 2020.

 

Documentació complementària per acreditar la situació familiar -emplenar qüestionari de  SI/NO i import:

 • Custòdia compartida En cas de separacions en què els dos progenitors demanen l’ajut s’ha d’indicar NO.
 • Ajut de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
 • Ajuts d’urgència social.
 • Infants en acolliment: resolució d’acolliment de la DGAIA
 • Discapacitat de l’alumne o germans: certificat emès per un CAD del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Discapacitat d’altres membres de la unitat familiar. NIF/NIE_______________

 

El tràmit es pot fer aquí. 

Menjador de la llar d'infants Els Fesolets
Imatge d'arxiu de la llar d'infants municipal Els Fesolets. Foto: AjMalgrat.