Primer ple de mandat, aquest dijous a les 19 h

Última revisió 12-12-2019 10:50
02/07/2019

El ple de l'Ajuntament celebra aquest dijous a les set del vespre sessió extraordinària.

1. Aprovació de l'acta de la sessió constitutiva del nou Consistori celebrada el dia 15 de juny de 2019.

2. Constitució dels grups polítics municipals de l'Ajuntament per la legislatura 2019-2023.

3. Determinació de la periodicitat de les sessions del Ple de l'Ajuntament.

4. Constitució de la Junta de Portaveus Municipal.

5. Presa de raó del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i de la periodicitat de les seves sessions.

6. Presa de raó dels nomenaments dels Tinents/es d'Alcaldia.

7. Presa de raó de les delegacions de carteres als/a les regidors/es de l'equip de govern.

8. Delegació d'atribucions del Ple a favor de la Junta de Govern Local i del Ple a l'Alcaldia.

9. Presa de raó de les delegacions de les atribucions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local.

10. Constitució de la Comissió Informativa Directorial, i designa de membres que la conformen. Atribució de les competències de la Comissió Especial de Comptes.

11. Nomenament de membres que han de formar part de la Mancomunitat de l'Alt Maresme per a la gestió dels residus sòlids urbans i del medi ambient.

12. Nomenament de membres d'aquesta Corporació que ha de formar part de diferents òrgans tècnics.

13. Nomenament de membres de la Corporació que han de formar part de diferents institucions.

14. Proposta de designació dels representants polítics al Consell consultiu dels mitjans de comunicació municipals de Malgrat de Malgrat de Mar.

15. Proposta de designació dels representants polítics a la Taula Local d'Habitatge de Malgrat de Mar.

16. Designa de la representació de la Corporació als Consells Escolars del centres educatius del municipi, i consell de participació de la llar d'infants municipal.

17. Designa de membres de la Corporació en el Consell Escolar municipal- Consell educatiu de Malgrat de Mar i presa de raó de la seva presidència.

18. Nomenament de representant de l'Ajuntament de Malgrat de Mar a les Fundacions Privades Aspronis i El Vilar, així com en el Consell de participació de la Residència Natzaret, i en qualsevol d'altres que es constitueixi en el municipi en el marc del Decret 202/2009, de 22 de desembre, d'òrgans de participació i coordinació del Sistema Català de serveis socials.

19. Determinació de les dedicacions, règim retributiu i d'assistències dels regidors.

20. Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual.

21. Notificacions als/a les membres de la Corporació de les convocatòries d'òrgans col·legiats a través de l'aplicació e-notum.

Primer ple de mandat
Primer ple de mandat