Ordenança fiscal número 15. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-01-2021 10:41