Registre d'Activitats de Tractament (RAT)


L’Ajuntament de MALGRAT DE MAR ha elaborat aquest registre d’activitats de tractament en compliment de l’article 30.1 del Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

La creació i el manteniment d’aquest registre d’activitats de tractament serveix per demostrar la conformitat amb l’RGPD i proporciona les evidències per acreditar-ne el compliment, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva establert en l’article 5.2 de l’RGPD.

D’acord amb la normativa de règim local, l’Ajuntament presta serveis públics vinculats amb les diferents competències o funcions pròpies. Qualsevol de les activitats en què hi constin dades de caràcter personal implica un tractament de dades que es pot realitzar de forma no automatitzada o automatitzada, parcial o totalment. Per tant, aquest registre d’activitats de tractament recull la informació relativa als tractaments que són responsabilitat de l’Ajuntament.

Control de versions

Acte d’aprovació i data

Versió vigent

Núm. de tractaments identificats

Versió inicial

Decret d’Alcaldia 806, de 8 d’abril de 2020

 A partir del 8 d’abril de 2020

16

 

Identificació del responsable

Responsable

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Ajuntament de Malgrat de Mar

C/ Carme 30 08380 Malgrat de Mar

937653300

correu@ajmalgrat.cat

 

Identificació del delegat de protecció de dades (DPD)

Delegat

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Diputació de Barcelona

DSTSC-SAMSE. Recinte Mundet-Migjorn. Bloc B (2a planta). Pg. de la Vall d’Hebron, 171  08035 Barcelona

934 726 500

dpd.ajmalgrat@diba.cat

 

Relació de les activats de tractament en qualitat de responsable:

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-04-2020 09:14