Registre sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial

És un registre públic, administratiu, compost pels registres propis dels ajuntaments que es puguin arribar a constituir i pel registre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Òrgan administratiu responsable: Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles.

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en el Decret.

Una vegada inscrits, poden participar en els processos d’adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l’inici del procediment d’adjudicació en qüestió.

Les finalitats d’aquest registre són les de proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial, així com les de facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys.

Als efectes d’assegurar un control públic eficient de les inscripcions en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, es crea un fitxer mínim comú als registres municipals i al registre de l’Administració de la Generalitat, que comportarà el fet d’agrupar tota la informació en un únic fitxer.

Qui el pot demanar?

 • Ser major d’edat o estar emancipa.
 • Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8.
 • Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya i és exigible, com a mínim, a pa persona sol·licitant de la inscripció.
 • Complir el límit d’ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per a les persones adjudicatàries d’aquests habitatges.
 • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en aquest Decret
 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment.
 • Els requisits exigits per ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el  període de vigència.
 • L’acreditació documental d’aquest compliment s’exigeix, amb caràcter general i un cop portats a terme els diversos processos d’adjudicació d’habitatges, a les persones que resultin adjudicatàries i a les que conformin les llistes d’espera, dins els terminis que s’estableixen en aquest Decret. Això no obstant, els ajuntaments poden demanar aquesta acreditació de manera anticipada.

Documentació a aportar

 • Sol·licitud signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat.
 • Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada pels majors d’edat.
 • Fotocòpies del DNI o NIE de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
 • Acreditació dels ingressos de tota la unitat de convivència mitjançant:
  • Informe de vida laboral (901 50 20 50 o www.seg-social.es)
  • En el cas que no s’hagi presentat la declaració de la renda:
   • Certificat de retencions i ingressos de l’empresa de l’any vençut
 • Documentació addicional en els següents casos:
  • Les persones separades o divorciades han d’aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova.
  • Mitjà de prova qualificat d’acord amb l’art. 33 Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, si escau.

Quan es dóna resposta?

3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud

Sentit del silenci administratiu? Positiu


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Habitatge i Projectes UrbansCarrer del Segre,108380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-01-2021 16:40