Borsa de Mediació pel Lloguer Social (Propietaris)

La Xarxa de mediació per al lloguer social s’inclou en el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge té com a objectiu principal facilitar l'accés a un habitatge de lloguer digne.

Òrgan administratiu responsable: Oficina Local d'habitatge

 

La Xarxa és un sistema de mediació en el mercat immobiliari que vol augmentar l'oferta de lloguer a preus moderats i, al mateix temps, mobilitzar el parc de pisos desocupats.  S'adreça a persones i unitats de convivència amb ingressos de fins a 4 vegades l'IRSC (Indicador de renda de suficiència de Catalunya). Es nodreix d'habitatges nous o de segona mà, que estan buits i es posen al mercat mitjançant la gestió de les borses d'habitatge .Les borses gestionen els programes socials d'habitatge en el territori i depenen dels ajuntaments, els consells comarcals i les agrupacions de municipis.

La Xarxa facilita l'equilibri entre les diverses formes de tinença d'habitatge i el manteniment sostenible del parc d'habitatges, així com la millora en les polítiques d'integració i de composició sociocultural dels municipis.

Com funciona?

Les borses ofereixen a propietaris i a llogaters una sortida a l’oferta i la necessitat d'habitatge, amb la garantia que l’Administració pública vetlla pels seus interessos. Capten pisos buits i els posen en lloguer a un preu per sota del de mercat, fan el seguiment de la relació contractual i aporten seguretat i professionalitat a propietaris i a llogaters.

Serveis que ofereix als propietaris

 • Cerca de les persones llogateres.
 • Supervisió en la signatura del contracte.
 • Seguiment i mediació al llarg de la relació contractual.
 • Assegurances gratuïtes durant el contracte:
  •       Assegurança multirisc de l’habitatge (continent).
  •       Assegurança de cobrament de rendes impagades a través de l’Avalloguer.
  •       Assegurança per garantir la defensa jurídica en cas d’impagaments.

Quins requisits cal complir?

 • Destinar l’habitatge de lloguer per un període de cinc anys.
 • El preu del lloguer serà establert per l’Oficina Local d’Habitatge i es basarà en un preu inferior al preu de mercat.
 • L’habitatge ha de tenir vigent la Cèdula d’habitabilitat conforme compleix els requisits d’habitabilitat establerts per llei.
 • L’habitatge ha de tenir vigent el Certificat d’Eficiència Energètica del ICAEN.
 • Les despeses en concepte de l’Impost de Béns Immobles (IBI), la Taxa d’Escombraries i Clavegueram i les corresponents a la Comunitat de Propietaris, en el cas que existeixi, són a càrrec de la part propietària.
 • Poden ser moblats o buits.

Quan es dóna resposta?

3 mesos.
Sentit del silenci administratiu? Negatiu

Documentació necessària?

 Sol.licitud propietaris

 DNI o NIE de les persones propietàries

 Escriptura de l'habitatge

 Cèdula d'habitabilitat

 Últim rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI)

 Últim rebut de la Comunitat de Propietaris

 Últim rebut de la Taxa Municipal d'Escombraries i Clavegueram

 Últimes factures dels subministraments (electricitat, aigua i gas)

 Butlletí de la llum en el cas que el comptador tingui més de 20 anys

 Certificat d'Eficiència EnergèticaCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Habitatge i Projectes UrbansCarrer del Segre,108380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-08-2019 13:17