Plusvàlua (Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana)

L'IIVTNU és un tribut directe que grava l'increment de valor que ha experimentat un pis, local o terreny.

Òrgan administratiu responsable: Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

 

Aquest impost s'ha de satisfer cada vegada que hi ha una transmissió de la titularitat d'una finca urbana ( o la constitució o transmissió d'un dret real sobre ella), independentment de quin sigui el títol de transmissió (compra-venda, donació, herència, tec...).

Preguntes més freqüents


1. Si es pacta en escriptura pública que l´impost sobre l´increment del valor dels terrenys el pagarà la part compradora, l'Administració a qui es dirigirà a l'hora de cobrar l'impost?
Cap pacte entre les parts pot alterar la norma tributària. Per tant, s'ha d´entendre aquest pacte com un contracte de pagament entre venedor i comprador. El subjecte passiu de la liquidació no pot ser alterat en cap cas. El venedor tindrà dret a reclamar-li a la part compradora l´import de la liquidació, i si aquest no li paga, reclamar incompliment de pacte per la via judicial.

2. Com es calcula la plusvàlua ?
Per calcular la plusvàlua aplicarem la formula següent: 


-Per a transmissions fins a 31-12-2000
VCS * n * pb * tipus
VCS: Valor cadastral del sòl de la finca objecte de transmissió corresponent a l'any de la transmissió. El valor que cal aplicar no és el valor que figura en el rebut de la contribució en el supòsit que es tracti d'una finca amb construcció. Mentre no es pugui detallar el valor del sòl, cal que el demaneu directament al Departament de Gestió Tributària.

n : número d'anys sencers que han passat des de l'última transmissió. Si aquest període supera els 20 anys, n serà igual a 20.

pb : percentatge de la base imposable. Variarà segons la taula següent :
-D'1 a 5 anys ........... 3,70 %
-De 6 a 10 anys ........3,50 %
-D'11 a 15 anys ........3,20 %
-De 16 a 20 anys ......3,00 %

tipus : tipus de gravamen, que sempre és de 30 %.


EXEMPLES

EXEMPLE número1 


El Sr. A compra un terreny al Sr. B situat al carrer Carme de Malgrat de Mar. L'escriptura de compra-venda és del dia 03/01/2006. La compra del terreny per part del Sr. B es va escripturar el dia 08/03/1995. El valor cadastral del terreny a l'any 2006 és de 15.500,00 €.

VCS * n * pb * tipus

15.500,00 * 10 * 3,50% * 30% = 1627,50 €

EXEMPLE número 2 


El Sr. A hereda un pis del Sr. B situat al carrer Josep Maria Folch i Torres de Malgrat de Mar. La data de la mort de B ha estat el 20/01/2006. Per altra banda, la data de compra del pis per part de B va ser el 12/08/1970 . El valor cadastral del pis a l'any 2006 és de 36.200,00 € ,- dels quals 9.050,00€ corresponen a la valoració del solar.

VCS * n * pb * tipus

9.050,00 * 20 * 3,00% * 30% = 1629,00 €

Qui el pot demanar?

El text refòs de la llei 39/88 estableix com a subjecte passiu de l'Impost : 

  • En les transmissions oneroses ( compra-venda, permuta, aportació a societat...), el transmissor. 
  • En les transmissions lucratives ( donació, herència,...), l'adquirent. 
  • Si el transmitent és una persona física no resident a Espanya, l'adquirent serà l'obligat al pagament. 

En quins casos no es paga plusvàlua ? 

PRINCIPALMENT, destaquem entre d'altres:

  • Quan es transmeten les terres que tenen consideració de rústegues a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles. 
  • Quan el període impositiu sigui inferior a l'any ( inferior a dotze mesos de la última transmissió) 


ALTRES CASOS : Consultar l'Ordenança Fiscal 5 articles 5 i 6.

Quan es pot sol·licitar?

Aquesta declaració haurà de ser presentada en els terminis següents, des de la data en què es produeixi la transmissió: 

a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils 

b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu 

Quan es dóna resposta?

Immediat

Quina documentació es lliura? Còpia de la declaració de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Documentació necessària?

 Còpia de l'escriptura objecte de la transmissió

 DNI de la persona/es obligat/s al pagament

 Autorització de representació del subjecte passiu, si fos el cas

 Certificat de convivència històric, en cas d'acceptacions d'herència de l'habitatge habitual.Canals de tramitació

Aquest tràmit l'heu de realitzar a l'oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Cal que demaneu cita prèvia al web orgt.cat/cites o al telèfon 932029802.PresencialmentOrganisme de Gestió TributàriaCarrer del Carme, 7308380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Càlcul de l'Impost sobre l'Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

Preu

Segons l'Ordenança fiscal número 5 de l´Impost sobre l´increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

ÀMBITS TEMÀTICS

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2020 13:02